Cookie beleid sv DHL

De website van sv DHL is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement  sport vereniging De Hollandse Leeuw

 

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

 1. De vereniging draagt de naam sportvereniging ”De Hollandse Leeuw” bij afkorting sv DHL. Zij is opgericht op 10 september 1915 en gevestigd te Delft.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de Statuten van de vereniging.
 3. De kleuren van de vereniging zijn groen-wit. Tijdens de wedstrijden dragen spelers van sv DHL: een wit shirt voorzien op de linkerkant met een clubembleem, groene broek en groene kousen met een witte bies, tenzij het tenue van de bezoekende vereniging vereist dat sv DHL in reservetenue dient te spelen. Het reservetenue van DHL bestaat uit een groen shirt, groene broek en groene kousen. Spelers dienen zich te houden aan de kledingvoorschriften die door het bestuur worden vastgesteld.

ARTIKEL 2 – LEDEN

 1. De leden van de vereniging, zowel dames als heren, worden onderverdeeld in seniorleden en jeugdleden. Als jeugdleden worden aangemerkt degenen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Als peildatum voor de indeling geldt de datum van 1 januari in het betreffende seizoen.
 2. Voor het overige worden voor de indeling in (leeftijd) categorieën de reglementen van de KNVB gevolgd.
 3. In alle leeftijdsgroepen kan een onderscheid gemaakt worden tussen spelende en niet-spelende leden. Niet-spelende leden (waaronder saunaleden en tennisleden) zijn zij die niet deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competitie en (serie)wedstrijden. Voor hen kan een afzonderlijk contributiebedrag worden vastgesteld.
 4. Elk spelend lid (vanaf de M/JO-13) dient lid te zijn van de KNVB.
 5. sv DHL kent tevens kaderleden (bestuursleden, hoofdtrainers jeugdcategorieën, teamleiders, clubscheidsrechters en velddienst) waarbij de verplichting rust lid te zijn van de KNVB.

ARTIKEL 3 - LEDEN VAN VERDIENSTE EN ERELEDEN

 1. Het bestuur kan leden wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging benoemen tot lid van verdienste of erelid. Ook leden kunnen andere leden voor een dergelijke benoeming aan het bestuur voordragen, mits deze voordracht schriftelijk ondersteund wordt door minimaal vijf leden.
 2. Een benoeming tot lid van verdienste of erelid wordt door het bestuur in de Algemene vergadering bekend gemaakt.
 3. Degene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van betalen van contributie en hebben alle rechten van de leden.
 4. Met ereleden wordt gelijk gesteld, zij, aan wie de titel “Erevoorzitter” is verleend.
 5. Leden die 25, 40 of een hoger veelvoud van 10 jaren lid zijn van de vereniging worden gehuldigd op de Nieuwjaarsreceptie waarvoor alle leden zijn uitgenodigd.
 6. Bij een onderbroken lidmaatschap worden de lidmaatschapsjaren voor en na de onderbreking bij elkaar opgeteld. De ‘bewijslast’ voor een jubileum ligt bij een onderbroken lidmaatschap echter niet bij de vereniging, maar bij het betreffende lid.
 7. Leden die 25, 40 of een hoger veelvoud van 10 jaren lid zijn van de vereniging ontvangen een onderscheiding in de vorm van een draagspeld.
 8. Donateurs zijn niet gerechtigd tot deelneming aan wedstrijden en trainingen. Zij steunen de vereniging met een jaarlijks vastgestelde minimum bijdrage. Ze hebben recht van gratis toegang bij de wedstrijden. Zij hebben geen stemrecht bij ledenvergaderingen.

ARTIKEL 4 – AANNEMING VAN LEDEN


 1. Zij die zich hebben aangemeld voor het lidmaatschap van de vereniging, nadat eventueel een intake gesprek heeft plaatsgevonden, worden geacht alle gegevens te verstrekken die het bestuur redelijkerwijs nodig acht om te kunnen oordelen over de aanvraag tot lidmaatschap.
 2. Het bestuur kan vorderen, dat de in het aanmeldingsformulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen wordt gestaafd. Minderjarigen hebben bij de aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening en kopie-ID van hun wettige vertegenwoordiger nodig.

ARTIKEL 5 - HET LIDMAATSCHAP

 1. Leden zijn verplicht de contributie bij aanvang van het seizoen (augustus) te voldoen.
 2.  De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten en Reglementen van de KNVB. Het bestuur is bevoegd aan de KNVB alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken.
 3. Elk lid verbindt zich tot het lidmaatschap steeds tot het einde van een verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni), tenzij door het bestuur met een lid schriftelijk/per mail anders is overeengekomen en voorts met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de Statuten.
 4. Bij wijzigingen in het postadres, mailadres en bankrekeningnummer zijn de leden verplicht de ledenadministrateur hiervan binnen zeven dagen schriftelijk/elektronisch van in kennis te stellen.

ARTIKEL 6 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN
Buiten reeds genoemde verplichtingen, en de verplichtingen zoals vermeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Bovengenoemde rechten en plichten, met uitzondering van deze genoemd onder punt 2, worden in het geval van minderjarige jeugdleden deels belegd bij diens wettelijke vertegenwoordiger.
 7. Zij hebben de plicht bardienst te draaien, zelfstandig vanaf de leeftijd van 18 jaar. Ereleden zijn hiervan vrijgesteld.

ARTIKEL 7 - BESTUUR

 1. Het bestuur geeft leiding aan- en houdt toezicht op het verenigingsleven. Het voert het beleid uit dat door de Algemene vergadering is vastgesteld en houdt zich daarvoor aan de door de Algemene vergadering vastgestelde begroting.
 2. 2. De samenstelling van het bestuur, de bestuursbevoegdheid en de bestuurlijke vertegenwoordiging volgt uit de artikelen 9, 10 en 11 van de Statuten.

ARTIKEL 8 – HET DAGELIJKS BESTUUR


De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

1.Taken van de voorzitter:
 1. leiding geven aan- en toezicht houden op de bestuurswerkzaamheden.
 2. het leiden van de bestuurs- en algemene vergaderingen.
 3. het houden van toezicht op het functioneren van ondersteunende commissies.
 4. hij draagt zorg voor het naleven van de Statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere interne vastgestelde regelingen en bepalingen.
2. Taken van de secretaris:
 1. het voeren van de correspondentie uit naam of zo nodig in overleg met het bestuur, waarbij van alle in- en uitgaande correspondentie een afschrift wordt bewaard in het verenigingsarchief/intranet.
 2. het (doen) verzorgen van het wedstrijdsecretariaat.
 3. het (doen) bijhouden van de ledenadministratie.
 4. het (doen) notuleren van elke bestuursvergadering en het ter vaststelling voorleggen daarvan op de eerst volgende bestuursvergadering.
 5.  het (doen) notuleren van de Algemene vergadering en het ter vaststelling voorleggen daarvan op de eerst volgende Algemene vergadering, na bekendmaking op statutair voorgeschreven wijze.
 6. het bijeenroepen van de Algemene vergadering, het bekend maken van bestuursbesluiten en het bijhouden en publiceren op de website van veranderingen in reglementen van de KNVB en overige instanties.
 7. het aan de Algemene vergadering het jaarverslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
 8. het (doen) beheren van het verenigingsarchief/intranet.
 9. bij aftreden als secretaris overhandigt hij binnen een maand alle onder zijn berusting zijnde bescheiden aan zijn opvolger.
3. Taken van de penningmeester:
 1. het beheer van de financiën van de vereniging.
 2. het (doen) innen van alle aan de vereniging toekomende gelden en het (doen) verrichten van alle door de vereniging verschuldigde betalingen.
 3. het (doen) boekhouden van alle ontvangsten, uitgaven, vorderingen en schulden.
 4. het in de eerste bestuursvergadering van elk kwartaal verslag uitbrengen over de stand van de financiën en de op korte termijn te verwachten ontvangsten en te verrichten uitgaven.
 5. het geven van inzage in de boeken en het verstrekken van inlichtingen omtrent het financiële beheer aan de kascommissie.
 6. het opstellen van het financiële jaarverslag na afloop van een verenigingsjaar en van eenmbegroting voor aanvang van een verenigingsjaar, zodat deze na aanvaarding door het bestuur aan de Algemene vergadering kunnen worden aangeboden.
 7. bij aftreden als penningmeester draagt hij binnen een maand de kas en alle onder zijn berusting zijnde bescheiden aan zijn opvolger over.

ARTIKEL 9 - COMMISSIES


 1. De taken van het bestuur kunnen – binnen door het bestuur te stellen grenzen en onder verantwoordelijkheid van het bestuur – namens het bestuur worden uitgeoefend door ondersteunende commissies of functionarissen.
 2. Leden van commissies en functionarissen worden benoemd door het bestuur, met uitzondering van de leden van de kascommissie die door de Algemene vergadering worden benoemd.
 3. De taken van deze commissies of functionarissen worden in een taakomschrijving vastgelegd. Het bestuur dient de zelfstandige taak uitoefening van de desbetreffende commissies en functionarissen te eerbiedigen en te bevorderen.
 4. De leden van het bestuur zijn te allen tijden gerechtigd de vergaderingen van de commissies bij te wonen.
 5. Bestuursleden hebben in door hen bijgewoonde vergaderingen van commissies slechts een adviserende stem, tenzij zij tevens lid van de betreffende commissie zijn.
 6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur.

ARTIKEL 10 - PERMANENTE COMMISSIES

 1. De vereniging kent de volgende permanente commissies en/of functies:
 1. Technische commissie, belast met zaken die specifiek de jeugd betreffen.
 2. Jeugdcommissie, belast met zaken die specifiek de jeugdafdeling betreffen.
 3. Sponsorcommissie, belast met het werven van sponsors en het onderhouden van contact met hen.
 4. Kantinecommissie, belast met zaken die de kantine betreffen.
 5. Activiteitencommissie, belast met het organiseren van activiteiten t.b.v. de vereniging.
 6. Kledingcommissie, belast met zaken rondom wedstrijdkleding 
 7. Saunacommissie, belast met zaken die specifiek de sauna betreffen.
 8. Veteranencommissie, belast met zaken van de interne veteranen competitie.
 9. Onderhoudscommissie, belast met het onderhoud van gebouwen en eigendommen.
 10. Websitecommissie, belast met o.a. content beheer van de website sv DHL.
 11. Kascommissie, belast met de taken die in de Statuten zijn omschreven.
 12. Wedstrijdsecretariaat, financiële administrateur, velddienst, ledenadministrateur en administrateur.
 13. Veiligheidscommissie, belast met zaken omtrent waarden en normen alsmede het tuchtbeleid.

ARTIKEL 11 - VERGADERINGEN

 1.  Vergaderingen van het bestuur of van een commissie worden belegd op voorstel van de voorzitter of ten minste een derde van het totaal aantal leden van het betreffende orgaan. Commissievergaderingen kunnen ook worden belegd op voorstel van het bestuur.
 2. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet de meerderheid der bestuursleden aanwezig is. Van het op deze vergadering behandelde worden notulen gehouden welke op de volgende vergadering na goedkeuring, door de voorzitter en de samensteller worden ondertekend.
 3. Alleen ereleden en leden die contributie betalen – of in het geval van minderjarige leden een van hun wettelijke vertegenwoordigers – hebben stemrecht tijdens de Algemene vergaderingen.

ARTIKEL 12 - CONTRIBUTIE


 1. De contributies worden door de Algemene ledenvergadering voor het lopende verenigingsjaar vastgesteld. De contributie is samengesteld uit verenigingscontributie (m.u.v. donateurs) plus de som van leeftijdsgebonden contributiebedragen per spelactiviteit.
 2. De contributie wordt d.m.v. een automatische incasso geëind. Bij de leden die geen automatische incasso wensen wordt eenmalig per seizoen een administratieve toeslag in rekening gebracht.
 3. Alle leden ontvangen een factuur op het bij de ledenadministratie bekende email adres. Indien geen email adres bekend is wordt de factuur per post verzonden.
 4. Bij de nieuwe leden wordt bij de 1e inning eenmalig een bedrag van € 25,00 inschrijfgeld geïncasseerd.
 5. Bij inschrijving na 1 januari is 50% van het contributiebedrag per spelactiviteit verschuldigd, de verenigingscontributie moet volledig voldaan worden.
 6. De contributie is verschuldigd over het gehele verenigingsjaar, die het lidmaatschap ingevolge het bepaalde in artikel 4 voortduurt.
 7. Indien een lid, na herhaalde waarschuwingen, niet aan zijn verplichtingen voldoet kan de betrokkene door het bestuur worden geschorst en vervolgens heeft het bestuur het recht haar/hem het lidmaatschap op te zeggen. Op verzoek van het lid is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. sv DHL is aanbieder van de Delftpas, Ooievaarspas en Jeugdsportfonds. Bij een geldige pas ontvangt het lid een korting opde contributie.

ARTIKEL 13 - WEDSTRIJDEN

 1. Alle wedstrijden worden zo mogelijk ten minste 48 uur voor de aanvang van de wedstrijd aangekondigd via de website, of rechtstreeks aan de spelers bekend gemaakt.
 2. De voor een bepaalde wedstrijd of reeks van wedstrijden aangewezen spelers dienen – volgens door het bestuur te stellen regels – tijdig kennis te geven van eventuele verhindering.
 3. Behoudens daartoe door het bestuur te verlenen schriftelijke toestemming is het de leden verboden in andere wedstrijden dan die van de vereniging uit te komen.

ARTIKEL 14 – TEAMLEIDING EN WEDSTRIJDCOÖRDINATOR/VELDDIENST

 1. De leiding van een team berust bij de trainer/coach, de leider en de aanvoerder. De trainer/coach en/of de leider worden benoemd door het bestuur of de jeugdcommissie, met dien verstande dat de eindverantwoordelijkheid voor de aanstelling van betaalde krachten altijd bij het bestuur berust. De aanvoerder wordt door de trainer/coach en/of leider aangewezen. Er kan worden gekozen om, de aanvoerder door de spelers te laten kiezen.
 2. Bij wedstrijden vertegenwoordigt de wedstrijdcoördinator/velddienst de vereniging. De spelers dienen rondom en gedurende de wedstrijd de aanwijzingen van de wedstrijdcoördinator/velddienst op te volgen.
 3. De wedstrijdcoördinator/velddienst rapporteert alle bijzondere voorvallen, alsmede het zonder kennisgeving afwezig zijn van spelers, aan het bestuur of de verantwoordelijke commissie en komt verder alle volgens de KNVB wedstrijdreglementen en door het bestuur opgelegde verplichtingen na.
 4. De in dit artikel genoemde taken en bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend door anderen, die zijn aangewezen door het bestuur of de verantwoordelijke commissie, voor zover dit niet in strijd is met de KNVB-reglementen.

ARTIKEL 15 – VOORSCHRIFTEN KNVB

Tijdens wedstrijden onder auspiciën van de KNVB zijn de maatregelen en voorschriften van de KNVB op gebied van veiligheid en horeca van toepassing. Tijdens jeugdwedstrijden wordt er voor 12.00 uur geen alcoholhoudende drank geschonken. De gebouwen van de vereniging omvattende: kantine, kleedkamers, douchegelegenheden, sauna, recreatieruimte en bestuurskamer zijn rookvrij.

ARTIKEL 16 – OVERTREDINGEN EN STRAFFEN

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of van de KNVB, of waardoor de belangen van sv DHL worden geschaad.
 2. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
 3. 1. Berisping
  2.Schorsing;
  2.Ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
  2.Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een straf bepaald aantal wedstrijden;
  2.Ontzegging van het recht om een of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
  2.Geldboete;
 4. Van het opleggen van een straf als in het vorige lid genoemd onder 3.2, 3.3, 3.5 en 3.6 wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. Bij de straffen onder 3.1 en 3.4 kan volstaan worden met mondelinge mededeling van de opgelegde straf.
 5. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
 6. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 7. Bij overtreding van de huis- en gedragsregels kan het bestuur, dan wel de commissie welke is belast met het tuchtbeleid, overgaan tot het opleggen van sancties.
 8. Tegen een straf die opgelegd wordt door een commissie kan het betreffende lid in beroep gaan bij het bestuur. Tegen een straf die opgelegd wordt door het bestuur kan geen beroep worden aangetekend, tenzij het een schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap betreft, in welke gevallen het lid in beroep kan gaan bij de Algemene vergadering. 

ARTIKEL 17 – ADMINISTRATIEKOSTEN DOOR SCHULD

 1. Worden aan de vereniging naar aanleiding van het spelen in een competitie, serie of andere wedstrijd door de schuld van een of meerdere leden van bondswege administratiekosten opgelegd, dan kan het bestuur het lid (de leden) door wiens (wier) schuld de kosten zijn ontstaan, verplichten het bedrag – hoofdelijk omgeslagen – aan de vereniging te vergoeden.
 2. Gele kaarten selectie:
 1. Er wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde functionele gele kaarten en onnodige gele kaarten.
 2. De functionele gele kaarten worden gemaakt in het belang van het team. De overtreding dient in het teambelang gemaakt te zijn.
 3. De onnodige gele kaart is een overtreding of door andere oorzaken opgelopen gele kaart, die niet in het belang van het team gezien kan worden.
 4. De functionele gele kaarten worden niet privé doorbelast maar komen ten laste van het teambudget.
 5. De onnodige gele kaarten worden wel privé doorbelast.
 6. De hoofdtrainer bepaalt in samenspraak met zijn technische staf of een kaart functioneel is en geeft dit per kwartaal door aan het bestuur.
 7. Het bestuur berekent de onnodige gele kaarten door aan de betreffende speler.

ARTIKEL 18 - EIGENDOMMEN

 1. Elk lid is verplicht eigendommen van de vereniging in goede staat te houden en bij defecten terstond hiervan melding te maken. Beschadigingen of verlies van de op de terreinen der vereniging aanwezige eigendommen van de vereniging of van derden door opzet of roekeloosheid, komen ten laste van degenen, die de beschadigingen of het verlies hebben veroorzaakt.
 2.  De goederen van de vereniging mogen eerst dan voor een ander doel worden uitgeleend of gebruikt, wanneer het bestuur daarvoor toestemming heeft gegeven.
 3. Wanneer het lid de vereniging verlaat, hij/zij verplicht alle eigendommen van de vereniging terstond en in goed staat in te leveren.

ARTIKEL 19 - VEILIGHEIDSBELEID


Om een veilig sportklimaat te creëren en te waarborgen kent sv DHL een veiligheidsbeleid. Het veiligheidsbeleid bevat onder meer de huisregels, het tuchtbeleid, gedragsregels, de procedure verklaring omtrent gedrag, preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en de taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen.

ARTIKEL 20 - SCHADE

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade toegebracht of mede veroorzaakt aan de vereniging of haar bezittingen veroorzaakt door een lid. De schade zal dan door het bestuur op het lid verhaaltworden.

ARTIKEL 21 - SLUITING COMPLEX

 1. Het bestuur kan besluiten om het complex in een bepaalde periode te sluiten. Deze sluiting houdt in dat alle binnen accommodatie ( kantine en kleedkamers) gesloten zijn en dat er in die periode geen vrijwilligers beschikbaar zijn.
 2. Met onze huurders worden er in die periode afspraken op maat gemaakt. De buiten accommodatie ( velden) kan gebruikt worden maar er worden door de vereniging geen verdere faciliteiten geboden.
 3. De sluiting zal tijdig gecommuniceerd worden naar de leden en andere betrokkenen.

ARTIKEL 22 - SLOTBEPALINGEN

 1. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. Ieder lid is verplicht bij toetreding de Statuten en het huishoudelijk reglement door te lezen.
 2. Voorstellen tot herziening van het huishoudelijk reglement dienen schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend, minstens twee maanden voor de Algemene vergadering waarin zij zullen worden behandeld.
 3. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op de Algemene vergadering. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten.
 4. Wijzigingen in dit reglement treden in werking vanaf het moment dat zij door de Algemene vergadering zijn vastgesteld.
 5. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!